Mesafeli Satış Koşulları

Mesafeli Satış Koşulları

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Serpil Ata

Adres: Cumhuriyet Mh. Uzundere Sk. No:57/3 Üsküdar İstanbul

E-posta: info@serpilata.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak sitesinden hizmete karşılık ödeme yapan kişi ve ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı/tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Serpil Ata sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.serpilata.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, Serpil Ata hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak Serpil Ata’ın tazmin hakkı saklıdır.

4.5 – Serpil Ata, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Serpil Ata’ya e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde hizmet bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Serpil Ata nın adresine en yakın Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 6 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında ALICI ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Serpil Ata’nın resmi kayıtları, elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüm Danışmanlık ve
Eğitim çalışmaları Hizmet Koşulları ve Açık Onay Formu

Tüm danışmanlık ve eğitim çalışmalarının, tıbbi tedavi veya terapi yerine geçmediğini anlıyorum. Eğitmen/danışman, tıbbi hastalık, rahatsızlık ya da diğer fiziksel, ruhsal ve zihinsel durumların teşhisini koymamaktadır. Bu programda verilen bilgilerin herhangi bir tıbbi tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığının, uzman doktorlar tarafından önerilen tanı, tetkik, teşhis, tedavi, terapi, reçete ve ilaçlara alternatif oluşturmadığının bilincindeyim. Programdaki bilgi ve tavsiyeleri uygulamanın tamamen kendi özgür seçimim olduğunu, tıp uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve müdahalelerin yerine geçmediğini biliyor ve kendi özgür iradem doğrultusunda hareket ettiğimi beyan ediyorum. Program süresince herhangi bir işitsel, görsel, fiziksel veya sair bir yönlendirmenin tamamen kendi isteğim ile ve onayım doğrultusunda olduğunu kabul ve beyan ediyorum.

Ayrıca program içeriği, notları, görsel, işitsel ve diğer her türlü materyal ve belgenin eğitmenin fikri ürün ve eseri olduğunun, bunlar üzerindeki, eser, marka, unvan ve her türlü görsel, işitsel, duyusal ve sair tasarımlar da dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın gerek maddi gerek manevi her türlü fikri ve sınai haklarının tamamen eğitmene ait olduğunu, bunlara dair hiçbir maddi ve manevi hakkı eğitmenin yazılı onayı olmaksızın kullanamayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

İptal ve İade Koşulları ve İşlemleri

Tüm danışmanlık ve eğitim çalışmalarından birini satın almış olan tüm ALICILAR; sunulan hizmeti, içeriğini ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin neler olduğunu anlamış, değerlendirmiş ve bu hizmeti (sistemi) ve işbu form, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Gizlilik Koşullarını ve iş burada yer alan tüm hak ve yükümlülüklerini başkaca bir yazışma, ihbar ve onaya gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Üzerinden yapılan alışveriş tamamen ALICININ bilinci dâhilinde gerçekleşen bir eylemdir. ALICI, bu siteden aldığı çalışma Programının kendisine sunulması sırasında teknik, teknolojik, sistemsel, fiziki veya sair sorunlar sebebiyle kesilme, durma, ara verme, erteleme gibi hallerin gerçekleşebileceğini ve firmamızın kasıt veya ağır kusurundan kaynaklanmayan durumlardan dolayı Firmamızın sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan etmiş sayılır.

Firmamız, ALICInın satın aldığı çalışma/eğitim Programını Kullanım Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdurabilir.

Firmamız durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

ALICInın, tüm danışmanlık ve eğitim çalışmalarının kullanıcısı olmaktan doğabilecek veya herhangi bir şekilde bununla ilgili, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Tüm danışmanlık ve eğitim çalışmalarının olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

Tüm danışmanlık ve eğitim çalışmalarının içeriği ve tüm fikri hakları tamamen firmamıza ait olup, firmamız hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

Danışmanlık ve ya eğitim çalışmaları başladıktan sonra ücret iadesi yapılmayacaktır. Bazı eğitimlerimizde ek olarak Ödeme, iade ve cayma koşulları eğitim tanıtım sayfasında  belirtilmiş olup, eğitim tanıtım sayfasındaki iade ve cayma koşulları dikkate alınacaktır..

Scroll to Top